dilluns, 10 de novembre de 2014

Respecteu els mínims

El següent document ha estat lliurat al Registre de la Generalitat dirigit a diferents comandaments i directius del Cos de Bombers de la Generalitat.

Els bombers del parc de Lleida reunits el dia 16/10/2014 manifestem:

EXPOSICIÓ de motius:

1.- Que les nostres condicions laborals es veuen alterades quan el personal GRAF entren a torn comptant com a mínims del parc.

Aquesta alteració de les condicions laborals crea un greuge comparatiu amb la resta de bombers d’altres parcs de la Generalitat de Catalunya que no tenen personal GRAF als seus torns.

Aquest greuge comparatiu el patim principalment:

a) Incrementant-se el nombre de vegades que els bombers i bombers GRAF han d'anar a cobrir a altres parcs, en el moment que el personal GRAF passa a comptar per a mínims de torn.

b) Alteracions importants en la planificació diària dels torns (previsió), ja que els GRAF tenen un altre horari laboral. També cal esmentar els problemes de coordinació entre Sala central i Sala Regió de Lleida, ja que el personal GRAF depèn de sala central. Així mateix volem denunciar el gran nombre de circulars emeses en aquest sentit i també l'incompliment d'aquestes circulars en alguna ocasió.

c) Problemes a l'hora de cobrir el parc per manca de personal, ja que en el moment en que el personal GRAF finalitza les seves activitats i entra a torn comptant com a mínims, es poden donar els següents supòsits:

  • El bomber que estava cobrint el parc ha de marxar cap a casa abans de l'hora acordada prèviament.
  • El bomber que estava cobrint fins a una hora acordada i el personal GRAF no ha finalitzat les seves activitats, retardant la sortida del bomber o deixant el parc sota mínims.

Aquest fets provoquen la inseguretat dels bombers a l'hora de venir a cobrir el parc, per la incertesa que aquests fets ocasionen en l'organització de la seva vida familiar.

Tots aquests motius exposats anteriorment, generen problemes de convivència i conflictes entre els dos col·lectius. Tensions laborals, mal clima laboral, insatisfaccions ... Creuríem molt oportú la seva valoració a través dels tècnics del Servei de Vigilància de Salut Laboral de la Subdirecció General de Prevenció i Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior.

Aquesta situació ja va quedar reflectida en una reunió realitzada a la seu de la regió de Lleida en data 18-2-2014, amb la presència del cap de la Divisió operativa de Grups operatius especials Sr. Sebàstià Massegué, el cap de la Regió de Lleida Sr. J. S, l'inspector de la Regió de Lleida Sr. E. M, el Cap de la unitat GRAF Lleida Sr. R.V, Els caps de parc de Lleida Sr. X. S. i Tremp Sr. J. T. i diferents comandaments dels parcs de Lleida i Tremp.

En aquesta reunió es va exposar la problemàtica de convivència i operativitat dels dos col·lectius i el sr. Sebastià Massegué es va comprometre a buscar una solució i un nou encaix de la situació. A dia d'avui, no s'ha rebut cap resposta en aquest sentit i la última circular (amb data 3/10/2014; nº ref. 339/2014­­_SGO­­_SGO) emesa per la Direcció General no satisfà les demandes sol·licitades en la citada reunió. 

2.- Que la circular (8/10/2014) reguladora de la cobertura de les posicions d’ajudant/conductor del cap de guàrdia i del sots cap de guàrdia, en el següent punt: “quant no hi ha sobremínims a la regió i la seu del cap o sots cap de guàrdia és un parc de mínims igual o superior a 8, el comanament responsable del torn assignarà un ajudant/conductor a aquestes posicions de guàrdia, minorant el torn amb un mínim d'un membre “ és un altre greuge comparatiu amb la resta de parcs de la Generalitat de Catalunya. No entenem com a tots els parcs de la nostre regió d'emergències es permetrà cobrir fins al seu número de mínims habituals, i nosaltres, el parc de Lleida, és una excepció, podent-nos quedar amb 8 bombers de mínims (un per sota els mínims habituals) essent el parc amb més sortides i amb les exigències a les què a vegades ens veiem sotmesos (multiplicitat de serveis o gran nombre de serveis).

Aquesta petició coincideix amb l'opinió d'altres parcs de bombers (de 8 o més mínims) de la Generalitat de Catalunya que es troben en les mateixes circumstàncies que nosaltres. 

Per tot l'exposat anteriorment, SOL.LICITEM que: 
  • Els bombers GRAF, com a cos especial amb les seves particularitats, necessitats i planificacions horàries, NO comptin com a mínims dels torns com succeeix amb la resta de cossos especials dels bombers de la Generalitat (GRAE’s)
  • Les mancances estructurals de la DGPEIS no recaiguin als parcs amb seu GRAF ni parcs amb mínims iguals o superior a 8 bombers.
  • Es valori el clima laboral a través del Servei de Vigilància de la Salut Laboral de la Subdirecció General de Prevenció i Riscos i Salut Laboral del Departament d'Interior. 
  • Siguin respectats els mínims del parc de Lleida (9 bombers) segons l'exposat amb anterioritat en l'apartat exposició de motius punt 2.
Atentament:

Els bombers del parc de Lleida

Vols rebre els articles per correu? apunta't!